Smart, men verdiløs strømmåler?

Smart, men verdiløs strømmåler?

Det er nettselskapenes plikt å sørge for at gevinstene ved «smarte strømmålere» realiseres. Da kan de ikke fortsette som i dag.

I disse dager rulles avanserte måle- og styringssystemer (AMS) ut til alle landets husstander. De såkalt «smarte strømmålerne» registrerer strømforbruket kontinuerlig, og innrapporterer dette automatisk hver dag, for alle døgnets timer.

Formålet med de nye målerne er å effektivisere kraftmarkedet, forbedre leveringssikkerheten og øke folks innsikt i eget forbruk. Det er de lokale nettselskapene som står for utrullingen, og det er de som sitter på nøkkelen til å innfri dette formålet.

NVE har anslått totalkostnaden for AMS til ti milliarder kroner eller 4 000 kroner per husstand, mens andre hevder at kostnaden fort kan bli det dobbelte. Uansett havner regningen hos deg og meg i form av økt nettleie. Kommuneøkonomi og lokal velferd påvirkes også av nettselskapenes effektivitet og hva de klarer å få ut av de nye målerne. Dette fordi selskapenes over- eller underskudd tilbakeføres eierne, som i stor grad er kommuner og fylkeskommuner.

Der er derfor nettselskapenes plikt å forvalte de nye målerne effektivt, og ikke minst sørge for at de skisserte gevinstene faktisk realiseres.

Da kan de ikke fortsette som i dag.

Teknologi alene gir ikke verdi

Nettselskapene har de siste årene hatt fokus på å utvikle, teste og implementere AMS-teknologi. Majoriteten av dem har allerede en stor og kompleks systempark, noe som kompliserer integrasjon av nye løsninger. I tillegg er det en omfattende jobb å planlegge og gjennomføre logistikk, hjemmebesøk og avvikshåndtering for et stort antall husstander.

Nå er disse utfordringene langt på vei løst, og da er det på tide å flytte fokus.

Nye strømmålere alene innfrir nemlig ikke målet om et mer effektivt og leveringssikkert kraftmarked. Det er det bare bruken av datamaterialet som kan gjøre. Dette er et viktig budskap til en bransje som har vært mest opptatt av å få teknologi til å fungere – ikke hvordan de faktisk kan skape verdi av teknologien og datamengdene som genereres.

Verdien ligger i datamaterialet

I datamaterialet nettselskapene nå får tilgang til, ligger det store muligheter for ny og verdifull innsikt som kan bidra til effektivisering og bedre beslutninger. Høyoppløselige AMS-data muliggjør blant annet sanntidsmåling og -overvåkning av nettstasjoner, leveringssikkerhet og spenningskvalitet. Andre verdifulle bruksområder er effektiv balansemåling, forenklet jordfeilovervåking, og ikke minst prediksjon av feil, ustabilitet og vedlikeholdsbehov.

Spesielt viktig blir dette når vi går fra dagens enveissystem med passive kunder, til et toveissystem med aktive og selvproduserende kunder. Jo flere husstander som produserer og overfører strøm tilbake til nettet, desto viktigere for nettselskapene å overvåke og styre infrastrukturen.

Ved å bruke data til slike formål, vil nettselskapene oppnå bedre kapasitetsutnyttelse, redusert nettap, færre og kortere strømavbrudd, samt bedre beslutningsgrunnlag for investeringer og driftsoptimalisering. Konsekvensen av slik effektivisering, er at vi som kunder får lavere nettleie, mens de kommunale eierne får økt utbytte og mer penger til lokal velferd.

Fra teknologi- til datadrevet virksomhet

Noen få selskaper er i ferd med å utforske mulighetene, og vi vil i løpet av kort tid se eksempler på god databruk. Av landets 136 nettselskaper, er det likevel altfor liten evne og vilje til dette.

Skal nettselskapene få utbytte av AMS og datamaterialet, må de omstille fokus fra teknologi til data, og ikke minst etablere en organisasjon som støtter en slik omstilling. Datainnsikt og –analyse må innarbeides som organisasjonens viktigste oppgave, og arbeidsprosesser, roller og kompetanse må skreddersys i henhold til dette. Spesielt viktig blir smidig samarbeid mellom forretnings- og IT-avdelinger, slik at begge miljøer trekker i samme retning av en datadrevet virksomhet.

Regningen for de nye målerne havner til syvende og sist hos deg og meg. Da er det nettselskapenes plikt å forvalte investeringene til det beste både for oss som kunder og for samfunnet som helhet. Først når selskapene evner å flytte fokus, og lykkes med den nødvendige forretningsmessige og organisatoriske omstillingen, vil potensialet i de nye målerne kunne realiseres.

Teknologi er bare en muliggjører, og gir i seg selv ikke verdi.

Denne kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv, 7. mai 2017.

Wiese-Haugland, Trygve

Wiese-Haugland, Trygve

Director Management Consulting
trygve.wiese-haugland@acando.no

 

Om bloggeren:
Trygve er en erfaren prosjektleder og rådgiver innen strategi- og forretningsutvikling, digital transformasjon, innovasjon, effektivisering og endringsledelse. Han har ledet arbeidet med å etablere og implementere forretningskritiske strategier for bransjeledende virksomheter innen bank, finans, forsikring, utdanning, energi, retail og offentlig sektor. Trygve er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), og han brenner for å kombinere tradisjonell forretnings- og bransjeforståelse med teknologisk innsikt og digitale muligheter.

comments powered by Disqus