10 digitale trender for 2017

10 digitale trender for 2017

For et år siden ga vi ut en rapport som fokuserte på digitale trender for 2016. Artikkelen vekte stor interesse! Vi har nå utarbeidet en ny rapport som tar for seg utviklingen i trendene som ble presentert i fjor, samt inkluderer helt nye trender som vi tror vil prege det kommende året!

#10 DIGITALE TALENTER

Det blir mer og mer viktig for virksomheter å knytte til seg digitale talenter. Denne gruppen arbeidstakere vektlegger gjerne andre goder enn det vi tradisjonelt har sett. For å være en attraktiv arbeidsgiver bør man hente inspirasjon fra typiske oppstarts- og gründermiljøer når det kommer til lønnsmodell, betingelser og andre goder.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Etter hvert som virksomheter har fått økt fokus på digitalisering, har digital kompetanse blitt en viktigere del av deres dagsorden. For mange er det nå kritisk å ha riktig og tilstrekkelig digital kompetanse internt, slik at man kan gjennomføre nødvendige endringer og bygge en kultur som understøtter bedriftens innovasjonsmål. En annen faktor er at eksisterende medarbeidere også forventer tilgang til slik kompetanse.

HVA BETYR DETTE FOR VIRKSOMHETER?

Man må tenke nytt rundt arbeidsmiljø, samarbeidsformer for tjenesteutvikling, «intraprenørskap» og personlige goder, inkludert bonusordninger. For at effekten skal vedvare, må kultur, prosesser og tekniske forutsetninger endres.

#9 UNDERVISNING

Søkebasert kultur påvirker både selve hjernen og hvordan vi tilegner oss kunnskap. Nettbaserte kurs bidrar til enklere tilgang på kunnskap, mens tradisjonell undervisning endres og drives av analytics. Som eksempel kan vi vise til et kurs innen kunstig intelligens (AI) ved Harvard som har 200 fysiske studieplasser i sammenligning til deres 10 000 nettstudieplasser.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Teknisk utvikling er en grunnleggende forutsetning for denne utviklingen. Digitale undervisningsplattformer har utviklet seg i stor fart og de mest anerkjente undervisningsinstitusjonene har gått inn for å dele kunnskapen de besitter i større grad. I tillegg er nettbaserte kurs mer akseptert og anerkjent i arbeidsmarkedet enn tidligere.

HVA BETYR DETTE FOR OSS?

Denne trenden har vært en gjenganger de siste årene, men forventes å øke ytterligere i tiden fremover. Norge er dels preget av en svært tradisjonell tilnærming til læring, men vi ser en gradvis tilpasning til mer bruk av digitale hjelpemidler og nettbaserte læringsplattformer. Norge er et lite marked. Det betyr at det er relativt lite materiell tilgjengelig på vårt språk, men dette gir desto større muligheter til å øke kvaliteten gjennom samhandling med andre land og utenlandske læringsinstitusjoner.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Vi ser allerede at nettbasert materiell benyttes til hjemmelekser, mens tiden i klasserommet er mer fokusert rundt praktisk arbeid og samarbeid. Et annet eksempel er økt tilgjengelighet av kurs som er helt, eller i stor grad, nettbaserte. Flere store universiteter og høyskoler i Norge tilbyr slike kurs i dag og andelen forventes å øke. Digitale hjelpemidler gir nye pedagogiske muligheter og digitale læringsplattformer er bærebjelker i den nye typen undervisning.

#8 BLOCKCHAIN

Blockchain-teknologi gjør det mulig å gjøre en transaksjon mellom to parter uten å gå via en tredjepart. Inntil nylig har man måtte benytte en bank som mellomledd for å utføre internasjonale betalinger eller pengeoverføringer. Ved å kutte ut mellomleddet blir transaksjonen billigere og risikoen for feil reduseres betraktelig.

Blockchain kan brukes til å bygge en solid økonomisk plattform som overtar oppgaver som tidligere ble utført av sentralbanker og store finansinstitusjoner. Innovasjonsmulighetene utenfor finansbransjen er også store. Blockchain kan benyttes til mikrobetalinger i mediabransjen, til å bygge omfattende lojalitetsprogrammer og til å bygge digitale offentlige registre.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Fra å ha vært svært utilgjengelig og vanskelig i bruk, finnes det nå flere pålitelige plattformer hvor man kan bygge blockchain-applikasjoner. Et eksempel er Skytjenesten Ethereum, der man raskt kan lage sin egen kryptovaluta.

Snart vil de store skyleverandørene ta blockchain inn i sine plattformer. Microsoft vil for eksempel introdusere støtte for blockchain i Azure. Vi ser også at mange allianser er etablert. Flere nordiske banker har gått inn i R3-alliansen som driver med forskning og utvikling knyttet til bruk av blockchain i finansielle institusjoner.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Denne teknologien er i bunn og grunn disruptiv for mange bransjer, men spesielt for banker og andre finansielle tjenesteleverandører da deres rolle som mellomledd potensielt blir overflødig. Andre bransjer påvirkes også i stor grad, noe som krever nye forretningsmodeller og tjenester. Per nå er det allerede investert flere milliarder dollar i risikokapital i blockchain.

#7 DIGITALE TJENESTER

Vi ser i stadig økende grad at fysiske produkter går over til å være både fysiske og digitale, da bedrifter tilbyr digitale tjenester som på ulike måter øker nytten og verdien av produktet. Det kan også innebære at helt nye produkter skapes. Noen eksempler er hjemmeelektronikk, slik som lydanlegg og belysning, treningsutstyr og nye typer bærbare digitale enheter («gadgets») som kobles sammen og på nett, såkalt Internet of Things (IoT). Et annet eksempel er smarte klær, som spås å bli et stort satsingsområde allerede i 2017.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Det skjer grunnet en kombinasjon av teknisk utvikling, kundenes forventninger og økt digital modenhet i virksomheter. Dette fører til at stadig flere produsenter leverer produkter som kombinerer det fysiske produktet og digitale tjenester. Innen B2B («Bedrift til bedrift») skjer dette i stor skala, der alt fra maskiner og kjøretøy, til komplette anlegg, er koblet til internett. Det forventes at denne trenden smitter over til forbrukermarkedet i enda større grad i 2017.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Kompleksiteten rundt produktutvikling og administrasjon øker, men virksomheter får muligheter til å oppnå nye konkurransefordeler. Man kan skape ny og økt kundeverdi rundt produkter som allerede finnes. I tillegg kan man bygge økosystem rundt grupper av produkter og tjenester, både alene og sammen med andre selskaper.

#6 VIRTUELL VIRKELIGHET

Virtuell virkelighet (VR, «Virtual reality») er allerede velkjent. Utvidet virkelighet, «Augmented reality» (AR), handler om at den virkelige verden blandes med, eller forsterkes, av den virtuelle virkeligheten. 2017 vil bli året da slik maskinvare blir bredt tilgjengelig og til en pris som er overkommelig for de fleste. 

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Utviklingen skjer fordi dagens mobiltelefoner og teknologi kan benyttes, samtidig som ytelsen til disse produktene er mer enn god nok. Selskaper som Microsoft, Facebook, Samsung og Google gjør rekordstore investeringer. Spill og annen underholdning er elementer som vil drive utviklingen i starten, og VR-tilbehør kommer til å bli like vanlig som en handsfree.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Dette vil få uventet stor betydning. VR-tilpasninger er interessante for de fleste virksomheter i Norge, og for forbrukerne blir dette et nytt steg i retning av omnikanal. Interessen i Norge er stor og det er planlagt flere konferanser innen VR i 2017.

#5 MASKINLÆRING

Maskinlæring handler om datamaskiners evne til å lære seg noe ut fra en stor mengde data og at de blir stadig flinkere til å klassifisere og gjøre prognoser om fremtidige resultater. «Conversational computing» er et grensesnitt som bygger på menneskelig tale og skrift.

Datadrevet analyse ved hjelp av maskinlæring bygges inn i nesten alt, teknikken blir menneskeliggjort og gjennom store datamengder kan man se sammenhenger det tidligere ikke var mulig å se. Dersom maskinlæring kobles sammen med digitale assistenter får vi en helt ny måte å samhandle på. Vi forventer at bruken av maskinlæring vil øke betraktelig fremover.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Teknikken populariseres siden de fleste produkter som utvikles blir gjort tilgjengelige for folk flest. Dette gjelder blant annet Apple`s Siri og IBM`s Watson. Utviklingen drives også av at gevinstene har vist seg å være svært store.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Forbrukerne kommer til å utfordre bedrifter til å utforme nye tjenester som ingen har tenkt på før. Tradisjonelle brukergrensesnitt og apper kommer ikke til å bli borte, men mange vil ha behov for å utvikle en «digital personlighet» basert på maskinlæring og personlige assistenter. Dette bør gjenspeiles i selskapets ønskede profil og verdier.

#4 OMNI

Kundene har fått flere måter og nye kanaler å møte bedriftene i. Kundene ønsker å velge den kanalen som passer best til enhver anledning. De forventer seg sømløst kanalsamspill og service. Virksomheter har så langt møtt forventningene gjennom tilgjengeliggjøring av informasjon i alle kanaler. Det nye er at omni nå også påvirker organisasjonsstrukturen. Man går fra tradisjonelle funksjonsinndelinger til organisering basert på kundene. Det innføres nye tjenesteutviklingsprosesser som går på tvers av virksomheten og det jobbes med felles optimering og oppfølging.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Mange virksomheter har implementert omni-kanal på en velfungerende måte og dette har økt og skjerpet konkurransen. Man må bli stadig mer relevante for å inneha lederposisjoner i markedet. En annen bakenforliggende årsak er mobiltelefonens rolle. Den har blitt det «digitale jeget,» og det er naturlig at mobilen fungerer som hovednøkkel både i den digitale og den fysiske verden.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

En bedrifts tjenester og produkter må kunne brukes av kunden i flere ulike kontekster. Dette betyr ikke at kundene skal spammes med informasjon, men at man tilbyr relevante tilbud når kunden har behov for dine produkter eller tjenester. Det blir også viktig å kunne overraske, lære opp og begeistre kundene, samt utforme tilbud som passer i flere kanaler.

#3 SKYEN 

Datakraft, utviklingsmiljøer og skytjenester leveres allerede i stort volum, men nå kommer det enda mer intelligente skytjenester som omfatter hele industrivertikaler. Dette gjør at grensene mellom de ulike aktørene i verdikjeden til en viss grad viskes ut. Slike skytjenester kalles «Industry Clouds», og noen eksempler er Connected Vehicle Cloud (som bl.a. Ericsson står bak), Viewics som kobler sammen sykehus, laboratorium, leger og pasienter, og ALICE som samler alle i hotellbransjen på en plattform. Tanken bak disse skytjenestene er å levere komplette virksomhetsplattformer som aktørene kan tilpasse til sin virksomhet, samtidig som de får med seg alle fordelene med et komplett økosystem. 

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Programvare som inkluderer hele verdikjeden er i sterk vekst og nå tar man også dette inn i skytjenester. Digitaliseringskostnader utgjør en stadig større andel av virksomheters budsjetter og stordriftsfordelene er enorme. Det er kjent at sammen er man sterkere og ved at mange aktører i samme verdikjede bidrar, utvikles funksjonalitet det er vanskelig å oppnå på egen hånd. Når en plattform blir tilstrekkelig stor, kan det være farlig å stå utenfor.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Virksomheter må hele tiden vurdere sin posisjon og ha oversikt over hva som skjer i økosystemene. Det er fremdeles gode muligheter for å være først innen sin industrivertikal og drive innovasjon.

#2 IT-PROSJEKT

Teknologi er en så sterk drivkraft at alle store endringer fremdrives av teknologi eller muliggjøres av teknologi. Internett har allerede endret måten vi lever på radikalt. Påvirkningen på virksomheter er enorm og vi ser at IT er nødvendig for å skape konkurransefordeler, gode kundeopplevelser og fornøyde medarbeider.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Utviklingen er allerede i gang, og i takt med at arbeidsstokken og ledelsen i selskaper forynges, blir IT mer og mer integrert i virksomheten. IT er en svært viktig del av strategi- og forretningsutvikling for de fleste selskaper i dag.

HVA BETYR DETTE FOR BEDRIFTENE?

Mulighetene øker generelt gjennom at man blir mer konkurransedyktig, skaper bedre kundeopplevelser og mer differensierte produkter. Dette stiller imidlertid krav til økt digital kompetanse i hele organisasjonen, spesielt på ledernivå.

#1 GLOBAL BRAIN

Den digitale verden stormer inn over oss og vi liker det! Global Brain er vår kollektive intelligens, skapt av alle mennesker og av alt vi kobler til nettverket. Jo mer informasjon som kobles sammen, desto mer ligner det nettverket i et nervesystem. Siden ingen kan ha oversikt over alt, eller styre det, blir det et selvorganiserende system.

Nettverket som dannes, lagrer stadig mer informasjon og tar over flere funksjoner og koordinerings- og kommunikasjonsoppgaver fra tradisjonell virksomhet. Nettverket blir også mer og mer intelligent, vi øker tillitten og tar det i bruk i enda større grad.

HVORFOR SKJER DETTE AKKURAT NÅ?

Digitale økosystemer er i sterk vekst. Nå begynner virksomheter å se mulighetene dette gir. De som forstår og utnytter dette nye landskapet vil få konkurransefordeler.

HVA BETYR DETTE FOR OSS?

Global Brain er selvorganiserende og distribuert på en måte som gjør at ingen kan kontrollere det. Med mer innfløkt språk kan man si at vi har skapt et komplekst, adaptivt system av masseformat.
Selv om ingen helt kan kontrollere det, kan det føre til ekstrem verdiskaping hos noen få selskaper og individer, samt at nasjonalstatene får mindre makt. En positiv ringvirkning er at enkeltindividet får økte muligheter, men på den annen side blir individet redusert til et lite tannhjul i en kjempestor maskin.

Artikkelen er skrevet av våre svenske kollegaer i Acando Sverige, og oversatt og tilpasset av Tonje Berg i Acando Norge. Originalteksten finner du her: http://digitalinsights.acando.se/10-digitala-trender-2017

Berg, Tonje

Berg, Tonje

Senior Manager Management Consulting
tonje.berg@acando.no

 

Om bloggeren:
Tonje jobber i vår Management Consulting avdeling. Hun er Practice Lead for Change Management i Acando Norge og jobber primært med strategi- og transformasjonsprosjekter. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor, med vekt på bank- og finanssektoren. Tonje er for tiden fasinert av hvordan digitalisering driver frem nye forretningsmodeller og hvordan vi må tilnærme oss kunder og omgivelser på nye måter.

comments powered by Disqus